Informace o zpracování osobních údajů - SIMPLYBAR - Barový catering, degustace ušlechtilých destilátů, rumová degustace, mobilní bar SIMPLYBAR - bar, catering & degustace
Spojte se s námi na Facebooku

Barový catering a poradenství, degustace ušlechtilých destilátů, rumová degustace a mobilní bar

Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost SimplyBar s.r.o., IČ: 02 008734, se sídlem Platnéřská 88/9, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214327 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Rozsah zpracování: správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem marketingu v rozsahu, v jakém jste mu je poskytli osobně, telefonicky, emailem nebo vyplněním formuláře na webových stránkách www.simplybar.com. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace a pracovní pozici.

Účel zpracování: správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

Právní základ zpracování osobních údajů: právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste si přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jen „GDPR“).

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu dokud tento souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@simplybar.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům: k Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní, marketingoví a IT poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů: máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku (čl. 21 GDPR) či stížnost proti zpracování osobních údajů (dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Kontaktní údaje správce: správce můžete kontaktovat na emailu: info@simplybar.com. či písemně na adrese sídla správce: Platnéřská 88/9, Praha 1, 110 00. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů: Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

Zpracováno v Praze, dne 20.5.2018

Jim Beam Giffard Granini Mattoni Premier Wines & Spirits Bartida Barstore Party Casino TruthPrint POT AU FEU Medité Rolls-Royce a Bentley Club Graficool Fotozrcadlo